EN                             

The reality of teachers’ work in the 21st century is changing rapidly. Bringing technology into schools, the increasing complexity of learning and teaching in diverse classrooms, the growing societal expectations of raising students’ achievements and the need for tailoring and implementing innovative teaching practices are just some of the factors driving this change. Another important factor is a strong movement towards ‘evidence-based teaching’. In this situation, teacher education and professional development arise as a substantial means to prepare teachers to confront these and other challenges to the teaching profession. Thus, it is particularly important to (re)design teacher education and professional development in accordance with current as well as future circumstances. What kind of teacher education and professional development do contemporary teachers need? What is the impact of teacher education and professional development on teaching practices, teacher quality and student learning outcomes? What are the trends in law and education that make effective collaboration increasingly necessary? What is the place of research in teacher education and professional development? What competences do teacher educators need to better prepare teachers for new challenges?

We expect the ATEE Spring Conference 2018 to bring together scholars, teachers, headteachers, student teachers, education authorities, policymakers and representatives of professional teaching associations or government bodies in order to address theoretically, empirically or practically these and other issues related to contemporary teacher education and professional development.

We believe that through various types of conference meetings (plenary and parallel sessions, poster sessions, workshops, ATEE representatives’ meetings) this conference will provide a unique forum for a wide variety of stakeholders that are involved in different stages of teacher preparation and development to discuss, share and promote experiences, new ideas and suggestions for their further application, and to establish partnerships for future research cooperation.

We welcome submissions related to the following subthemes:

  1. Enhancing the quality of teacher training and professional development.
  2. Teachers’ professional learning and teachers’ everyday work.
  3. Linking research, policy and practice in teacher education and professional development.
  4. Innovations in initial and in-service teacher education.
  5. Teacher education for diversity.
  6. Responsibilities and roles of teacher educators.

PL

Głównym celem konferencji jest podjęcie międzynarodowej dyskusji nad trendami, wyzwaniami i perspektywami w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w XXI wieku. Intencje leżące u podłoża podjęcia dyskusji na ten temat wiążą się z dostrzeganiem coraz większej złożoności pracy współczesnych nauczycieli, powodowanej rosnącymi społecznymi wymaganiami i oczekiwaniami wobec tej grupy zawodowej, dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii w szkołach, zróżnicowanymi potrzebami poznawczymi uczniów, niespotykanym dotychczas rozwojem „kultury testowania” w codzienności szkolnej, koniecznością implementowania dyrektyw i założeń kolejnych reform oświatowych oraz prowadzenia badań własnych nad faktami i zjawiskami występującymi w rzeczywistości szkolnej. W tym kontekście istotne, z punktu widzenia teorii i praktyki kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób przygotowywać nauczycieli na etapie kształcenia wstępnego i doskonalenia zawodowego, by potrafili sprostać wyzwaniom XXI wieku? Jakie są aktualne priorytety i trendy w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli? Jak projektować, rozwijać i oceniać efekty programów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli? Jakie są potrzeby i oczekiwania decydentów politycznych, badaczy i praktyków w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli? Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób wykorzystywane są wyniki badań pedagogicznych dla doskonalenia jakości programów kształcenia nauczycieli, pracy szkół jako organizacji, codziennych obowiązków nauczycieli, wzmacniania osiągnięć uczniów?

Biorąc pod uwagę, że ważnym celem działalności ATEE jest dążenie do łączenia perspektywy badaczy, praktyków i polityków oświatowych zaangażowanych w proces kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, do uczestnictwa w konferencji zapraszamy zarówno światowej rangi badaczy tej problematyki, przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych, nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rozwoju edukacji nauczycieli.

Problematyka konferencji obejmuje sześć grup tematycznych:

1) Koncepcje zmian w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w świetle wyzwań i perspektyw XXI wieku;
2) Jakość kształcenia i doskonalenia zawodowego a jakość pracy zawodowej nauczycieli;
3) Łączenie badań, polityki i praktyki w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli;
4) Innowacje w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) Kształcenie nauczycieli do/dla różnorodności.
6) Obowiązki i role „edukatorów” nauczycieli (nauczycieli akademickich, pracowników instytucji zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli).